Open Perpetuum Killboard

Open Perpetuum Killboard


Agent statistics

EGOManiac

kills: 8 die: 8 performance: 50.00%

Last kills

 RobotVictimTake damageKilling blowLocationDate
Waspish Nyloni
Piracy Preferred
3506 Demonic Prototype
Piracy Preferred
Novastrov 4 08/05/2021 19:00:49
Waspish South
Piracy Preferred
2735 Demonic Prototype
Piracy Preferred
Novastrov 6 08/05/2021 19:00:30
Baphomet Metal Mulisha
Piracy Preferred
13323 Starscream
Piracy Preferred
Novastrov 5 08/05/2021 18:59:48
Baphomet Energizer
Piracy Preferred
5738 Starscream
Piracy Preferred
Novastrov 5 08/05/2021 18:55:49
Daidalos EnveousEgo
Piracy Preferred
2044 JLish
Nian Legacy
Novastrov 6 21/12/2020 14:14:43
Daidalos BlueEGO
Piracy Preferred
2079 JLish
Nian Legacy
Novastrov 5 21/12/2020 14:14:36
Daidalos EGOHauler
Piracy Preferred
2089 Darktar
Nian Legacy
Novastrov 4 21/12/2020 14:14:13
Seth MK2 Postulatoff
Raven Guards
12919 EGOManiac
Piracy Preferred
Domhalarn 5 05/07/2020 17:35:56

Last losses

 RobotVictimTake damageKilling blowLocationDate
Sequer EGOManiac
Piracy Preferred
1954 Foske
Nian Legacy
Hokkogaros 2 19/11/2021 17:38:06
Baphomet EGOManiac
Piracy Preferred
5501 Demonic Prototype
Piracy Preferred
Novastrov 4 08/05/2021 19:02:33
Daidalos EGOManiac
Piracy Preferred
2047 Darktar
Nian Legacy
Novastrov 3 21/12/2020 14:14:00
Daidalos EGOManiac
Piracy Preferred
2054 JLish
Nian Legacy
Novastrov 5 09/12/2020 11:47:41
Daidalos EGOManiac
Piracy Preferred
2058 JLish
Nian Legacy
Novastrov 1 27/10/2020 06:03:45
Daidalos EGOManiac
Piracy Preferred
2160 Wellington
Nian Legacy
Novastrov 3 28/07/2020 06:39:23
Artemis EGOManiac
Piracy Preferred
3148 Adeptus Mechanicus
Raven Guards
Domhalarn 3 05/07/2020 17:36:36
Sequer EGOManiac
Piracy Preferred
1222 JLish
Nian Legacy
Novastrov 2 15/06/2020 11:37:19

Performance review

2020KillsLossesPerformance
June 2020 0 1 0.00%
July 2020 1 2 33.33%
October 2020 0 1 0.00%
December 2020 3 2 60.00%


2021KillsLossesPerformance
May 2021 4 1 80.00%
November 2021 0 1 0.00%