Open Perpetuum Killboard

Open Perpetuum Killboard


Agent statistics

Nyloni

kills: 5 die: 2 performance: 71.43%

Last kills

 RobotVictimTake damageKilling blowLocationDate
Baphomet EGOManiac
Piracy Preferred
5501 Demonic Prototype
Piracy Preferred
Novastrov 4 08/05/2021 19:02:33
Arbalest Starscream
Piracy Preferred
13214 Demonic Prototype
Piracy Preferred
Novastrov 5 08/05/2021 19:01:17
Waspish South
Piracy Preferred
2735 Demonic Prototype
Piracy Preferred
Novastrov 6 08/05/2021 19:00:30
Baphomet Metal Mulisha
Piracy Preferred
13323 Starscream
Piracy Preferred
Novastrov 5 08/05/2021 18:59:48
Baphomet Energizer
Piracy Preferred
5738 Starscream
Piracy Preferred
Novastrov 5 08/05/2021 18:55:49

Last losses

 RobotVictimTake damageKilling blowLocationDate
Waspish Nyloni
Piracy Preferred
3506 Demonic Prototype
Piracy Preferred
Novastrov 4 08/05/2021 19:00:49
Ictus Nyloni
Piracy Preferred
1265 JTrade
Nian Legacy
Hershfield 3 01/05/2021 12:33:55

Performance review

2021KillsLossesPerformance
May 2021 5 2 71.43%